„DOBRZE WIEDZIEĆ” EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE WIEDZY O SZKODLIWOŚCI NARKOTYKÓW

Program polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu szeregu działań informacyjnych i edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z korzystaniem ze środków psychoaktywnych.  Jego głównym jest wzmocnienie roli rodziny w zapobieganiu narkomanii, innym uzależnieniom i związanym z nimi problemom poprzez edukację ogółu społeczności lokalnej.

Cele naszych działań:

– wzmocnienie rodziców i opiekunów, jako ważnych uczestników prewencyjnych działań dotyczących zagrożeń uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży,

– wyposażenie rodziców i innych dorosłych w podstawową wiedzę na temat zasad wychowania i profilaktyki rodzinnej w celu ochrony dzieci i młodzieży przed używaniem środków psychoaktywnych,

– podniesienie świadomości młodych odbiorców na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych; – zapewnienie rzetelnych informacji na temat ryzyka, jakie niosą ze sobą uzależnienia oraz upowszechnienie wiedzy w tym zakresie, w szczególności na temat lokalnej oferty pomocy,

– podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie świadomości ryzyka związanego z możliwością uzależnienia się od substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych,

– promowanie alternatywnych dla zachowań ryzykownych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,

– podniesienie poziomu wiedzy osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień.

Odbiorcami programu będą mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego: – rodziny, opiekunowie dzieci i młodzieży, zwłaszcza przejawiającej zachowania ryzykowne, – osoby poszukujące informacji na temat możliwości uzyskania pomocy, – wychowawcy, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni dorośli pracujący zawodowo z rodzinami, dziećmi i młodzieżą, – pracownicy i wolontariusze instytucji, stowarzyszeń działających w obszarze profilaktyki i terapii.

Główne działania w ramach programu:

1. przygotowanie spotu edukacyjnego pt. „Taka zwykła historia”,

2. emisja materiałów edukacyjnych w lokalnych mediach (Radio ESKA, VOX, Radio Gorzów, Gorzów 24),

3. wydruk informatora dotyczącego punktów wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin w regionie gorzowskim,

4. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www. http://pomocgorzow.pl,

5. organizacja 3 spotkań podmiotów działających w obszarze profilaktyki i terapii

Kampania społeczna uzyskała dofinansowanie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego