Punkt Konsultacyjny

ul. Bohaterów Westerplatte 10

Tel. 95723 1999

biuro@tzngorzow.pl

Dyżury:

poniedziałki 9.00 – 12.00

środy 13.00 – 16.00

piątki 16.00 – 19.00

dyżury interwencyjne codziennie w godz. 9.00 – 18.00 - tel. 695 425 067

ANONIMOWO, BEZPIECZNIE I PROFESJONALNIE

Udzielamy wsparcia:

 • rodzicom borykającym się z problemami natury wychowawczej
 • dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi uzależnieniami rodziców
 • osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, także behawioralnym
 • młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi
 • osobom współuzależnionym
 • osobom będącym w kryzysie
 • osobom pracującym z młodzieżą – pedagogom, wychowawcom, trenerom

Wsparcia udzielają:

 • pedagodzy
 • terapeuci
 • psycholodzy
 • pracownicy socjalni
 • prawnicy

Nasze zadania:

 1. zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających ze wsparcia Punktu Konsultacyjnego;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w rodzinie;
 3. wspomaganie osób używających środków psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji o zmianie postawy wobec tych środków;
 4. udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad pedagogicznych, terapeutycznych, psychologicznych, prawnych i socjalnych;
 5. motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii;
 6. udzielanie wsparcia osobom po zakończonym procesie terapii poprzez rozmowy lub udział w grupie wsparcia;
 7. inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania uzależnienia w rodzinie poprzez udzielanie wsparcia i informację o możliwych formach pomocy;
 8. gromadzenie aktualnych informacji o miejscach, w których udzielana jest pomoc oraz kompetencjach służb i instytucji;
 9. współdziałanie z różnymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień;