Partnerzy

Współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Realizujemy zadania zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - zwłaszcza w zakresie działania Punktu Konsultacyjnego i Zespołu Świetlicowego

Współpraca z organami administracji publicznej i instytucjami na poziomie lokalnymi:

Miasto Gorzów Wielkopolski:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Realizacja zadań zleconych
 • Udział w pracach kolegiów doradczych
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Współpraca w zakresie wsparcia rodzin objętych pomocą społeczną

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Realizacja zadań zleconych
 • Udział w pracach kolegiów doradczych
 • Coroczny udział w realizacji projektu „Piramida” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”
Lubuskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Realizacja zadań zleconych

Organy sądownictwa (sądy, kuratorzy).
 • Udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw
 • Szkolenie dla kuratorów sądowych na temat rozpoznawania symptomów zażywania środków zmieniających świadomość.
Komenda Miejska Policji, zwłaszcza Wydział ds. Nieletnich i Patologii

Wzajemne wsparcie w działaniach profilaktycznych

ohp
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

Realizacja projektów z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży (Kurs obsługi urządzeń sklepowych, Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży)

Bank Żywności
Fundacja Regionalny Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

Udział w zbiórkach żywności

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca w celu wzbogacenia form działań skierowanych do różnych odbiorców:

 • Fundacja „Ad Rem” – wspólna organizacja działań (spotkań dla wolontariuszy, Targów Organizacji Pozarządowych i Instytucji Kultury woj. Lubuskiego, Święta Aniołów, zbiórki publiczne)
 • Towarzystwo Walki z Kalectwem - wspólne działania, udział wolontariuszy PTZN w imprezach dla osób niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” - współorganiacja projektu „Młodzi aktywni” wspierającego działanie gorzowskich placówek wsparcia dziennego
 • Związek Romów Polskich - udział podopiecznych Zespołu Świetlicowego w projekcie „Jak daleko stąd jest Bollywood?”
 • Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski (szkolenie z zakresu pracy z osobą niepełnosprawną)

Uczestnictwo w pracach Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (współorganizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Inwalidy)

Udział w projektach „W sieci NGO”, „Podaj dalej”, „Go NGO” realizowanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach (cykle szkoleń, udział w Lubuskich Targach Aktywności Społecznej)

Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki i terapii:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim

Współpraca ze szkołami

 • Prowadzenie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych
 • Spotkania z rodzicami uczniów szkół różnych poziomów:
  • „Po czym poznać, że dziecko sięga po narkotyki?”
  • „Zagrożenia XXI wieku”
 • „Szkoła dla rodziców” – cykl zajęć przeprowadzanych dla różnych grup,
 • Działania interwencyjne w sytuacji podejrzenia uczniów o kontakt ze środkami psychoaktywnymi,
 • Udział w pracach komisji konkursowych w konkursach profilaktycznych organizowanych w szkołach
 • „Piramida” – program edukacji rówieśniczej realizowany w gimnazjach,
 • „Ster, żagle, kotwica” – program profilaktyczny realizowany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Pedagodzy szkolni, którzy chcieliby wzbogacić działania profilaktyczne swoich placówek o programy realizowane przez Oddział Terenowy PTZN, nawiązują z nami kontakt i zapraszają realizatorów do szkół.

Współpraca z Biznesem

Galeria „Askana” w Gorzowie Wlkp. – wspólna organizacja różnych działań, m.in. Święta Aniołów.