FRED GOES NET – PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI KIEROWANY DO MŁODYCH LUDZI

FRED GOES NET jest realizowany przez certyfikowanych specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym OT PTZN. Został oceniony jako spełniający standardy poziomu I systemu rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Założenia programu są zgodne ze zmianami w zakresie prawa, dającymi większe możliwości edukowania zamiast karania okazjonalnych użytkowników narkotyków. Prawo karne dotyczące narkomanii umożliwia zawieszenie prowadzonego postępowania w przypadku udziału osoby używającej narkotyków w programie o charakterze leczniczym lub edukacyjnym. Podobnie prawo dotyczące osób nieletnich umożliwia orzeczenie w przypadku popełnienia czynów karalnych (np. posiadania narkotyków) środków o charakterze wychowawczym.

Odbiorcy to młodzież w wieku 14 – 21 lat, (wyjątkowo – od 13 do lat 24) używająca narkotyki (z wyłączeniem heroiny) i alkohol eksperymentalnie lub problemowo, skierowana przez placówki (szkoły), instytucje (policja, sąd, GCPR), rodziców. Osoby uzależnione będą kierowane do innych programów lub placówek.

Warunki udziału w programie:

– fakt odnotowania po raz pierwszy w związku z narkotykami,

– faza eksperymentowania lub używania szkodliwego, skierowanie do programu przez instytucję, z wyłączeniem używania heroiny,

– dobrowolność udziału,

– uzyskanie zgody rodziców (niepełnoletni),

– nie rekomenduje się rekrutacji kandydatów na podstawie domniemania używania, spośród mieszkańców placówki stacjonarnej, ośrodka,

– warunki ukończenia – udział we wszystkich sesjach lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zastąpienie 1 sesji spotkaniem indywidualnym

Ćwiczenia zastosowane w programie mają na celu aktywną interakcję pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi. Opierają się na szukaniu tego, co możliwe i pozytywne a nie koncentrowaniu się na błędach, zwiększają wewnętrzną motywację do zmiany.

Przebieg programu:

– rozmowa indywidualna (1,5 – 2 godziny) ze specjalistą dla osób uzależnionych bądź mających problem z narkotykami oraz ich rodziców. Rozmowa ma na celu bardziej szczegółowe przedstawienie oferty pomocy, omówienie sytuacji osoby młodej z perspektywy zażywania przez nią środków psychoaktywnych i zmotywowaniu jej do wzięcia udziału w programie. Ponadto spotkanie ma rozstrzygnąć, czy osoba kwalifikuje się do programu FreD (m.in. przez wyłączenie z niego osób zaburzonych psychicznie lub uzależnionych) oraz przekazać informacje na temat psychospołecznych form pomocy. Kontakt indywidualny dla zainteresowanych osób pełni także funkcję pewnego rodzaju mostu prowadzącego do odpowiedniej na ten moment oferty pomocy.

– krótka interwencja. Ma ona formę 8-godzinnego cyklu zajęć (cztery razy po dwie godziny bądź dwa razy po cztery godziny). Poszczególne moduły szkoleniowe są metodycznie i dydaktycznie przygotowywane przez specjalistów i merytorycznie ukierunkowane na takie tematy, jak: sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o wzięciu w nim udziału. Kurs jest pomyślany jako oferta dla grupy po to, aby jego uczestnicy mogli nawiązać ze sobą kontakt, wspierać się i wzajemnie konstruktywnie motywować.

Wczesna interwencja pełni rolę chroniącą i kierowana jest do osób, które same nie zwróciły się jeszcze o pomoc, ułatwia ich dotarcie do placówek pomocowych oferując niskoprogową pomoc. Ma za zadanie wzbudzenie motywacji i pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do substancji psychoaktywnych. Więcej informacji na temat programu FRED https://www.programfred.pl

Program uzyskał dofinansowanie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego